Polityka prywatności

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Joanna Olejarczyk.

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

 • Administrator – Joanna Olejarczyk
 • Strona – witryna dostępna pod adresem terazczytamy.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość strony.
 • Twórca – osoba fizyczna, która przesłała własny Utwór (tekst lub ilustrację) na adres mailowy Administratora i udzieliła zgody na publikację Utworu

Dane osobowe:

 • Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych Użytkowników i Twórców tej strony;
 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora;
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika i Twórcę jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia czynnego udziału w projekcie TerazCzytamy;
 • Dane podane przez Użytkownika lub Twórcę w korespondencji mailowej z terazczytamy@gmail.com są wykorzystywane w celu kontaktu z Administratorem;
 • W celu ochrony danych osobowych stosuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa (zabezpieczenie dostępu do strony, konta mailowego oraz urządzenia Administratora i osób upoważnionych hasłem ).
 • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Administrator publikuje dane osobowe (imiona i nazwiska autorów dorosłych oraz imię i wiek w przypadku osób niepełnoletnich) Twórców na Stronie oraz w serwisie Facebook w celu oznaczenia nadesłanych przez Twórców prac bądź w celach informacyjnych o zawartości Strony

Kwestie techniczne:

 • Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych ( data i czas połączenia, kraj, przeglądarka ). Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych.

Prawa autorskie:

 • Twórcy strony TerazCzytamy.pl nie czerpią żadnych korzyści finansowych z funkcjonowania serwisu.
 • Przesłanie pracy (tekstu lub ilustracji) na adres terazczytamy@gmail.com w celu wzięcia udziału w projekcie jest jednoznaczne ze zgodą na jego bezpłatne wykorzystanie w ramach projektu.
 • Prace przesłane na ww. adres mailowy będą wykorzystane przez Administratora wyłącznie do tego projektu.
 • Prace przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2020 r.
 • Wszystkie materiały zamieszczone na stronie TerazCzytamy.pl są objęte prawami autorskimi twórców i nie mogą zostać wykorzystane do innych celów niż publikacja na niniejszej stronie.
 • Wszelkie materiały dostępne na stronie mogą zostać usunięte na prośbę Twórcy.

Postanowienia końcowe:

 • Użytkownik, który decyduje się na kontakt z Administratorem sam decyduje, które jego dane będą jawne;
 • Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja od momentu jej publikacji na Stronie.